,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych od marca br. rozpoczęła realizacje projektu pt. ,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”  w ramach którego członkowie OSP z terenu gminy Czernice Borowe będą podnosić swoje kwalifikacje. Na ten cel zostały pozyskane środki łącznie w kwocie  40 tysięcy złotych! Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki tej inicjatywie zostanie przeszkolonych w sumie 30 strażaków z czterech jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych z gminy Czernice Borowe (OSP Czernice Borowe, OSP Węgra, OSP Rostkowo, OSP Pawłowo Kościelne). 20 osób zostanie przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i uzyskanie tytułu Ratownika, natomiast 10 osób zostanie przeszkolonych w zakresie operatora pił mechanicznych kurs pozwalający uzyskanie uprawnień w zawodzie drwala. Uczestnicy szkoleń mają zapewnione materiały szkoleniowe i poczęstunek. W szkoleniach będą brać udział również kobiety, co ma przyczynić się do zwalczania stereotypu strażaka-mężczyzny. Dzięki realizacji projektu znacznie poprawi się stan wyszkolenia strażaków OSP na terenie gminy oraz wzrośnie poziom bezpieczeństwa.

Wyszkoleni strażacy na zakończenie wakacji planują zorganizować piknik pod hasłem ,,I Ty możesz udzielić pierwszej pomocy” z pokazami akcji ratowniczych, animacjami i konkursami w zakresie bezpieczeństwa. Od września br. natomiast planowane są spotkania w zakresie bezpieczeństwa z dziećmi na terenie szkół podstawowych w gm. Czernice Borowe.

Partnerami w realizacji zadań w ramach programu FIO jest Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu oraz Gmina Czernice Borowe. Pomysłodawcą przedsięwzięcia i osobą koordynującą poszczególne etapy projektu jest Magdalena Bukowska, oraz sami członkowie z OSP Czernice Borowe. Rekrutacja do projektu odbyła się w ramach współpracy z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Czernicach Borowych panem Włodzimierzem Stolarczykiem.

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – nabór wniosków rozpoczyna się już w marcu

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014 – 2020. Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.
Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Więcej informacji – otwórz

Ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

(źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-terenach-wiejskic.html)

Od 30 marca szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wypłacana w dwóch ratach – najpierw 80 proc.  premii, a kolejne 20 proc.  po zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji. Rolnik na restrukturyzację swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy.

Więcej informacji – otwórz

Wnioski o pomoc i inne dokumenty – otwórz

(źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-30-marca-szansa-na-pomoc-w-restrukturyzacji-malych-gospodarstw.html)

Konferencja pt. „Obrót produktami tradycyjnymi i lokalnymi”

W dniu 10 października 2016 r. o godzinie 9.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych odbyła się konferencja pt. „Obrót produktami tradycyjnymi i lokalnymi”. W ramach projektu pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt ten jest realizowany we współpracy z Gminą Czernice Borowe, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Lokalną Organizacją Turystyczną Północnego Mazowsza, Fundacją Edukacyjną –Sportową Regeneracyjną oraz Gminna Biblioteka Publiczną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych oraz organizacji pozarządowych z ościennych gmin tj. Krasę, Regimin, Grudusk oraz Przasnysz i Czernice Borowe. Spotkaniu towarzyszył również rękodzieło ludowe, wykonane przez twórców ludowych oraz degustacja potraw lokalnych.
Uroczystego otwarcia seminarium dokonał pan Wojciech Brzeziński – Wójt Gminy Czernice Borowe, który już na samym początku wyraził zadowolenie z organizacji takiej konferencji w jego gminie, oraz z obecności prelegentów jak również przybyłych gości. Na początku konferencji została przedstawiona organizacja-Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie uczestnikom konferencji. Miało to na celu zapoznanie z działalnością oraz potrzebą pokazania kim jesteśmy. O stowarzyszeniu, o programach zrealizowanych, będących w realizacji i przyszłościowych stowarzyszenia opowiedział pani Justyna Kołcon- Rogowska członek zarządu.
Magdalena Bukowska – koordynator projektu zaprezentowała cele, rezultaty, przedsięwzięcia „ Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”, którego celem jest upowszechnianie produktów lokalnych i regionalnych. W ramach projektu planowane jest wyszukanie produktu lokalnego. Wspomniano również o wyjeździe studyjnym do gminy Cegłów.
W prezentacje włączyła się także Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów pani Maria Sobieraj, która opowiedziała o czernickich pierogach, o przygotowanej degustacji przez koło, oraz wystawców.
Kolejnym punkt seminarium poprowadziła pani Izabella Byszewska reprezentująca Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Rozwinęła temat jak rozpoznawać i wybierać produkty tradycyjne jak wyszukiwać produkty regionalne i tradycyjne w swoim regionie. Opowiedziała jak zgodnie z przepisami upowszechniać produkty i je sprzedawać, przedstawiła projekt nowych rozwiązań prowadzonych, jak wygląda wsparcie finansowe dla producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dalszej części spotkania głos zabrał pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Przybliżył procedurę postępowanie w celu umieszczenia produktu na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz korzyści związane z rejestracją produktów tradycyjnych.
Kolejnym punktem było przedstawienie przez Wójt Gminy rozwoju turystyki na terenie gminy oraz szans jakie widzi gmina w promocji dziedzictwa kulinarnego. Koło Emerytów i Rencistów przygotowało prezentacje kulinarną m.in.: powidła, keczup z dyni, ciastka, ciasta, żurek, nalewki, masło z ziołami, przetwory z owoców i warzyw, pierogi, chleb, smalec, faworki i wiele innych produktów. Natomiast Koło Gospodyń Wiejskich z Gruduska przygotowało tzw. kartoflaka, panie słyną w swojej gminie z organizacji świętą pieczonego ziemniak. Państwo Agnieszka i Marek Zalewscy zaprezentowali przetwory mleczarskie: twarogi i ser. Wyroby z Pawłowa są znane w regionie i bardzo cenione, za które Państwo Zalewscy co roku otrzymują liczne nagrody oraz wyróżnienia m.in. Laury Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Przykład dobrych praktyk przedstawiła Pani Halina Sokołowska ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, która opowiedziała uczestnikom konferencji jak wygląda w ich gminie praca nad wypromowaniem produktów lokalnych. Wspomniano o rejestracji produktu na listę produktów tradycyjnych m.in. o tradycji i metodach wytwarzania marmolady z antonówek. Wspomniano, również o innych produktach lokalnych m.in. czerninie z Mchowa, oraz o zamiarze publikacji zbieranych przepisów przez mieszkańców gminy. Pani Halina podkreśliła że przepisy od pokoleń są te same tylko trzeba się zastanowić i przypomnieć jak dawniej je robiono w naszym regionie, warto tez rozmawiać ze starszymi mieszkańcami, którzy to pamiętają.
Następnie panel dyskusyjny otworzył koordynator projektu, głos zabrał pan Wójt Gminy który przeprowadził dyskusje z gośćmi. Podziękował wszystkim gościom za przybycie i przyjęcie zaproszenia. Podsumowania dokonał koordynator i na tym seminarium zakończono.

„Kultura bliżej nas”

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w ramach Programu „PZU z kulturą” – edycja 2016 w okresie od 01.08.2016r. do 31.12.2016r. realizuje projekt „Kultura bliżej nas”. Celem głównym jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury, w szczególności kultury tzw. wysokiej 25 aktywnym wolontariuszom uczestniczącym w życiu organizacji -dzieciom i młodzieży z terenu wiejskiej gm. Czernice Borowe oraz grupie wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowawczej ,,Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych  w wieku od 6 do 14 lat uczęszczających do szkół w gm. Czernice Borowe.

Projekt polega na organizacji dwóch kulturalno-edukacyjnych wyjazdów z przewodnikiemi lekcjami edukacyjnymi, spektaklami teatralnymi m.in. do Warszawy i Olsztyna.

W programie wycieczki do Warszawy znajdzie się zwiedzanie miejsc kultury   mi.n.

Muzeum Narodowego w Warszawie, (zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne). Pałac Kultury i Nauki (wjazd na taras widokowy na panoramę Warszawy), Łazienki Królewskie, lekcje przyrodnicze, obejrzenie sztuki teatralnej w Teatrze Wielkim.

Drugi wyjazd to spotkanie z kulturą w Olsztynie. Dzieci wezmą udział w lekcji teatralnej w czasie której poznają kulisy pracy w teatrze, obejrzą także sztukę teatralną. Odwiedzą  Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, gdzie zaplanowany będzie udział w lekcji pt. Mikołaj Kopernik – mieszkaniec olsztyńskiego zamku, oraz spacer ulicami starówki. Odwiedzą także Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, gdzie atrakcji nie zabraknie.

Rok 2016 jest ogłoszony czasem sienkiewiczowskimi, w związku z tym na szlaku naszej podróży do miejsc kultury nie może zabraknąć edukacji w tym kierunku. Chcemy pokazać dzieciom kulturę i historię ojczyzny.

Uczestnictwo w projekcie będzie dla dzieci okazją do nabycia umiejętności właściwych zachowań w różnych miejscach kultury, oraz docenienia pracy ludzi kultury.

Dzieci będą miały zapewnione: bilety wsypu, ubezpieczenie, obiad w restauracji.

Projekt zakończy się wystawieniem sztuki teatralnej przez dzieci zainspirowane sztuką, kulturą pod czas kiermaszu świątecznego.
Informacji dodatkowych udziela: Magdalena Bukowska –koordynator  projektu

tel. 23-674-60-4,  e-mail: czernickiestowarzyszenieas@wp.pl

Projekt został sfinansowany przez:

OGŁOSZENIE!

Uprzejmie informujemy, że dzień 02 maja 2016 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla Pracowników Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych, za odpracowaniem, zgodnie z Regulaminem pracy.

KURS CHEMIZACYJNY

Terenowy Zespół Doradców z Przasnysza organizuje w marcu br. kurs chemizacyjny dla rolników z gminy Czernice Borowe. Zapisy na kurs  przyjmowane są u doradcy rolnego oraz w Gminnym Centrum Informacji w Czernicach Borowych  tel. 23-674-60-41.

r2z005704_762x458