Rozpocznij własną działalność gospodarczą

Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, zapraszamy na spotkanie informacyjne od 17 do 21 października 2011 roku o godz. 10 w ostrołęckiej filii WUP, ul. Poznańska 17.
Spotkania informacyjne odbędą się również:
– 19 października, godz. 10 – Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki;
– 20 października, godz. 10 – Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz;
– 21 października, godz. 10 – Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
– jest mieszkańcem powiatu: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego lub miasta Ostrołęki;
– nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie roku przed przystąpieniem do projektu;
– planuje zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji kandydatów i kandydatek do Projektu „Załóż firmę z WUP II”, z którymi należy się zapoznać.

W ramach projektu planowane są dwa nabory (październik 2011 r.; styczeń/luty 2012 r.). W ramach każdego naboru zostanie wybrana grupa 39 osób (łącznie 78 osób), które zostaną skierowane na szkolenie i doradztwo ogólne. Wsparcie finansowe w formie podstawowego wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości przewidziane jest dla 35 osób wybranych po każdym naborze (łącznie 70 osób).
Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane od 25 do 31 października br. w Biurze Projektu (pokój nr 4 i 9) w siedzibie ostrołęckiej filii WUP w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-15.30.
Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony komputerowo lub ręcznie w sposób czytelny – najlepiej drukowanymi literami. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza rekrutacyjnego z wyjątkiem pól wypełnionych kolorem szarym.
Formularz i załączniki muszą być podpisane, parafowane na każdej stronie (oprócz tych, na których widnieje czytelny podpis), opatrzone datą oraz trwale spięte.

UWAGA
Termin przyjmowania formularzy może zostać skrócony w przypadku przekroczenia limitu 200 sztuk. Skrócenie terminu poprzedzi informacja o zamknięciu rekrutacji umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta.

 Formularz rekrutacyjny >>>>

Regulamin >>>>