NABÓR WNIOSKÓW, W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

unnamedPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w roku 2014 o dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Termin naboru wniosku 1 kwietnia 2014r. – 30 września 2014r. Wiecej informacji: http://www.pcpr-przasnysz.pl/page/show/1687741036/160364095

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Przasnyszu

ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

W TERMINIE 10.04 – 13.06.2014 R. TRWA IV NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

unnamedRozpoczął się IV nabór uczestników/uczestniczek do projektu “Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej,

Rekrutacja jest prowadzona do dnia 13.06.2014r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
• bezrobotne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów oraz osoby niepełnosprawne (bezrobotne lub poszukujące pracy);
• zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.

W ramach projektu oferujemy:
• wsparcie szkoleniowo-doradcze
• wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
• wsparcie pomostowe przez 6 do 12 miesięcy po 1300,00 zł miesięcznie na osobę

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl lub na stronie internetowej SRCP: www.owes-ciechanow.pl.

Nie wypalaj traw, bo jest to szkodliwe, niebezpieczne i grożą za to kary

Дикий пожарChoć do kalendarzowej wiosny pozostało jeszcze trochę czasu, to na polach po śniegu, nie zostało nawet śladu. Widać tam wyschnięte, martwe trawy, które w wielu miejscach mogą być celowo podpalane. Są bowiem ludzie, którzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się takich śmieci, a nawet dopatrują się w takim działaniu zabiegów użyźniających glebę. Nic bardziej mylnego!

Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie tych pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe.
Jak co roku ARiMR stara się uzmysłowić, ile złego ten proceder przynosi i apeluje o zaprzestanie wiosennego podpalania suchych traw.

Wypalanie traw nie ma sensu – jest szkodliwe i niebezpieczne

Po przejściu pożarów ziemia na “wypaleniskach” staje się jałowa. Płomienie zabijają np. dżdżownice i hamują naturalne zjawisko gnicia pozostałości roślinnych, dzięki któremu tworzy się urodzajna warstwa gleby. Nie koniec na tym, ogień zabija także owady np. pszczoły i dziko żyjące zwierzęta takie jak jeże, zające, lisy czy kuropatwy oraz niszczy ich siedliska. Palące się trawy, czy chwasty, mogą wytwarzać toksyczne substancje, które zatruwają zarówno glebę, wody gruntowe jak również niszczą atmosferę. Towarzysząca pożarom emisja pyłów i gazów jest niebezpieczna także z innego względu, zagraża bowiem np. kierowcom poruszającym się po drogach w pobliżu pożarów. Nierzadko ogień przenosi się na pobliskie lasy czy zabudowania, pozbawiając ludzi dobytku, a czasami odbierając zdrowie czy życie. Każdego roku do szpitali trafia wiele osób poparzonych właśnie w takich okolicznościach, a bywa, że są też ofiary śmiertelne. Często zresztą to właśnie podpalacze cierpią w wyniku swoich działań, bo ogień potrafi bardzo szybko wymknąć się spod kontroli. Wiele jednostek straży pożarnej ponosi olbrzymie koszty gaszenia płonących traw i często nie może nadążyć z wyjazdami do kolejnych takich zdarzeń. Bywa, że strażacy zajęci płonącymi trawami nie mogą szybko dojechać do innych pożarów.

Wypalanie gruntów jest zabronione

Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym uczynku to podlega karze aresztu lub grozi mu grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku zagrożenia większego, czyli spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Wypalanie traw absolutnie się nie opłaca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli  stwierdzi, że doszło do wypalania gruntów rolnych przez rolnika. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest bowiem jedną z norm, której zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2007-2013. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia o 3% płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz płatności na zalesianie gruntów rolnych, o które ubiega się rolnik. W przypadku, gdy rolnik świadomie wypala grunty rolne całkowitej kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 20%. Jednakże na podstawie oceny zawartej w protokole z czynności kontrolnych, kierownik biura powiatowego może wydać decyzję o zmniejszeniu tej obniżki do wysokości nie mniejszej niż 15% lub ją  zwiększyć ją nawet do 100% należnej kwoty pomocy.

Z danych posiadanych przez ARiMR wynika, że w 2011 roku wypalanie gruntów rolnych stwierdzono u 114 rolników, natomiast w 2012 roku skala tego procederu była zdecydowanie niższa i takich zdarzeń było jedynie 40. W  roku 2013 stwierdzono ślady wypalania w 95 gospodarstwach rolnych.

Dopłaty do materiału siewnego

iko_matsiewnyAgencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Czytaj dalej Dopłaty do materiału siewnego

OGŁOSZENIE DOT.JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu realizuje projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 6.1.3 pn. ,,Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia’’

Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski w terminie
od 13 stycznia 2014r. do 24 stycznia 2014r.

Każda osoba ubiegająca się o przyznanie środków zostanie objęta procesem doradczym w zakresie badania predyspozycji zawodowych oraz dokona autoprezentacji pomysłu na działalność przed komisją rekrutacyjną.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka dla bezrobotnych – do pobrania) lub w pokoju nr 4 urzędu.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 029 756 47 37 bądź osobiście w pok. 4 w urzędzie.

Życzenia Świąteczne

Nadchodzi wyjątkowy dla nas wszystkich czas, czas Świąt Bożego Narodzenia. Okres najpiękniejszych chwil w atmosferze rodzinnego ciepła i spokoju.

7687293

W tych szczególnych świątecznych chwilach sprzyjających narastaniu poczucia serdecznych więzi z najbliższymi oraz w nadchodzącym Nowym Roku składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Czernice Borowe nieustającego zdrowia, spełnienia planów życiowych oraz wiary w siebie i drugiego człowieka. Niech zbliżające się świąteczne dni będą pełne radosnych chwil i szczęśliwych, ciepłych wspomnień.

Życzy Gminne Centrum Informacji

 w Czernicach Borowych

Sięgnij po dotację – Małe projekty

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD)

– Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania
„Ciuchcia Krasińskich”

wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działań:

1. Małe projekty (limit dostępnych środków: 2.314.470,28 zł);

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 12 grudnia 2013r. do 3 stycznia 2014r.,

2/ Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”, Rostkowo 38, 06-415 Czernice Borowe;

3/ Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej (na nośniku CD) należy składać bezpośrednio w miejscu
i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku
w godzinach 900–1400;

4/ Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronach internetowych:
Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” – www.ciuchcia.org
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

5/ Lokalne Kryteria Oceny operacji dla w/w naboru dotyczące działań: „Małe projekty”, są do pobrania na stronie www.ciuchcia.org

6/ Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy znajdują się na stronie internetowej www.ciuchcia.org

7/ Warunkiem wybrania wniosku do dofinansowania musi być zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju FPGLD „Ciuchcia Krasińskich”, tzn. musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego, realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie i zmieścić się w limicie dostępnych środków
w ramach naboru, po ocenie punktowej według lokalnych kryteriów oceny operacji.

Omówienie celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć znajduje się w Rozdziale 4 Lokalnej Strategii Rozwoju dostępnej na stronie www.ciuchcia.org

8/ Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”, Rostkowo 38.

W okresie naboru będą świadczone nieodpłatne usługi doradcze i konsultacje dla wszystkich wnioskodawców. Termin konsultacji należy uzgodnić wcześniej telefonicznie z Biurem LGD „Ciuchcia Krasińskich” pod numerem 29-597-01-01.

Mapa obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju FPGLD “CIUCHCIA KRASIŃSKICH”:

W TERMINIE 25.11.2013 – 27.01.2014 R. TRWA III NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Rozpoczął się III nabór uczestników/uczestniczek do projektu “Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Rekrutacja jest prowadzona do dnia 27.01.2014r.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
• bezrobotne, w szczególności osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów; w szczególności osoby niepełnosprawne;
• zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej

W ramach projektu oferujemy:
• wsparcie szkoleniowo-doradcze
• wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
• wsparcie pomostowe przez 6 do 12 miesięcy po 1300,00 zł miesięcznie na osobę

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl lub na stronie internetowej SRCP: www.srcp.radom.pl, www.owes-ciechanow.pl

Zasady naboru
1. O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2. Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą procedurę rekrutacji, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję.
3. Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
4. Podstawą rejestracji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub wysłanie pocztą na adres Biura Projektu. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną/zostaną dostarczone do Biura Projektu przed lub po terminie naboru pozostaną nierozpatrzone.
5. Kandydat/ka w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden komplet Dokumentów Rekrutacyjnych. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7. Komplet Dokumentów Rekrutacyjnych stanowią łącznie:
a) Formularz Rekrutacyjny,
b) Oświadczenie zbiorcze,
c) Zaświadczenie o zadeklarowanym statusie osoby posiadającej uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej.

Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania >>>