KONFERENCJA PODSUMOWUJACA PROJEKT: „Jestem Seniorem i śpiewam w zespole” – utworzenie i prowadzenie zespołu chóralnego osób starszych „Nadzieja w nas”

W dniu 27 listopada 2012r.  zakończono uroczystą konferencją podsumowującą, realizowany od lipca br. przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej, projekt pn. „Jestem Seniorem i śpiewam w zespole” – utworzenie i prowadzenie zespołu chóralnego osób starszych „Nadzieja w nas”, zadanie dofinansowane w obszarze polityka społeczna Priorytet 5 „Działania na rzecz poprawy warunków życia ludzi starszych” zadanie „Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę życia ludzi starszych oraz ich aktywności życiowej”, współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Konferencja odbyła się w sali udostępnionej bezpłatnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicach Borowych.

Celem konferencji było podsumowanie podjętych działań i przedstawienie osiągniętych rezultatów projektu. W konferencji wzięli udział  uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście w tym przedstawiciele władz samorządu lokalnego, przedstawiciele władz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej oraz jego członkowie. Na spotkaniu nie zabrakło również rodziny, a przede wszystkim wnuków uczestników projektu.

Podczas konferencji P. Iwona Zakrzewska – koordynator projektu i P. Halina Krupa – Prezes Stowarzyszenia  przedstawiły działania podjęte w projekcie a były to: powołanie zespołu zarządzającego projektem, promocja projektu była prowadzona w formie plakatu – 20 szt.,  ulotki 100 szt., ogłoszenia w prasie, informacji zamieszczanych na stronach internetowych stowarzyszenia oraz lokalnych instytucji publicznych, oraz w siedzibie stowarzyszenia. Udało się zrekrutować 20 osób w wieku 60 lat i więcej z terenu gminy Czernice Borowe. O wynikach uczestników  informowano telefonicznie, osobiście, poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w  siedzibie, a także na stronie stowarzyszenia. Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie, na którym uczestnicy zostali zapoznani z projektem. Seniorzy mieli też okazję do zgłaszania swoich potrzeb względem organizacji warsztatów i zajęć. Przeprowadzono ankietę wstępną – na początku realizacji projektu. Od sierpnia  br.  przeprowadzono łącznie 80 godzin  zajęć muzycznych w tym 64 godziny z nauki śpiewu i 16 godzin z emisji głosu, które poprowadził instruktor P. Franciszek Czajka. Dla zespołu ,, Nadzieja w nas” zakupiono 20 szt. chust ludowych, w których Seniorzy mogli się prezentować pod czas różnych występów. Zebrano, opracowano i bindowano pieśni Stanisława Chełchowskiego – 10 egzemplarzy. Podczas projektu zorganizowano wieczorek integracyjno-poznawczy – 1 spotkanie. Seniorzy mieli okazję zaprezentować się z występem pieśni Stanisława Chełchowskiego podczas gminno-parafialnych dożynek we wrześniu br. w Pawłowie Kościelnym.  W czasie konferencji były prezentowane zdjęcia z wieczorków integracyjnych, zajęć i występów. Konferencję zakończył wspólny poczęstunek.

Co sądzicie o projekcie?

Wypowiedz Prezesa stowarzyszenia –  P. Haliny Krupy

Uczestnicy przeżyli niezapomniane chwile. Podczas spotkań, wieczorku integracyjnego oraz zajęć zaobserwowałam niesamowitą integrację i zadowolenie z faktu pracy grupowej, przy tworzeniu się chóru. Projekt b. pozytywnie co widać po samych uczestnikach projektu, są otwarci i naprawdę chcą się spotykać, są grupą bardzo zorganizowaną. W tym miejscu bardzo gorąco pragnę podziękować całemu zespołowi: koordynatorowi projektu, asystentowi,  trenerowi warsztatów, wolontariuszom,  oraz samym uczestnikom za zaangażowanie w powodzenie tego projektu.

Uczestnicy bardzo chętnie opowiadali o projekcie:

P. Barbara Rudna :

Znalazłem się tutaj dzięki informacji umieszczonej w Gminie.  I nie trzeba było mnie długo namawiać do uczestnictwa w tym projekcie, od razu udałam się do biura stowarzyszenia by wypełnić stosowne dokumenty. Po pierwszym spotkaniu z innymi uczestnikami wrażenia były  jak najlepsze, ucieszyłam się, że w grupie są moje koleżanki z sąsiedztwa. Zajęcia były interesujące i dostosowane do naszych potrzeb. Bardzo się ucieszyłam, że zostałam zakwalifikowana do projektu. Cieszę się, że na terenie naszej gminy są jeszcze organizacje, które chcą aktywizacji ludzi starszych. Fajnie, że powstał  chór ,,Nadzieja w nas” .

P. Lucjan Pszczółkowski

Chcę podążać z duchem czasu i żyć dalej aktywnie. Nie tylko siedzieć w domu, ale też spotkać się ze znajomymi i aktywnie spędzać wolny czas. Dlatego właśnie przystąpiłem do projektu, dzięki któremu powstał nasz chór ,,Nadzieja w nas” uważam, że każdy z nas – Seniorów  może spróbować swoich sił i  pośpiewać w tym zespole.  Projekt był super, życzę sobie i pozostałym więcej takich inicjatyw w naszej gminie.

„Lokomotywa Ekonomii Społecznej Obszaru LGD „Ciuchcia Krasińskich”

Przypominamy, iż trwa rekrutacja do projektu „LOKOMOTYWA EKONOMII SPOŁECZNEJ OBSZARU LGD „CIUCHCIA KRASIŃSKICH” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

W ramach projektu realizowane są: internetowe szkolenia na temat praktycznych aspektów spółdzielczości socjalnej składające się z pięciu modułów szkoleniowych, a także dla bezpośredniej grupy docelowej zorganizowane będą warsztaty stacjonarne pn. „Spółdzielnia socjalna w praktyce” oraz wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnych.
Bezpośrednią grupę docelową projektu będą tworzyć osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym: długotrwale bezrobotni, nieaktywni zawodowo (w tym uczące się lub kształcące się), niepełnosprawni, osoby uzależnione po zakończeniu terapii. Będą to osoby zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tyś osób z obszaru działania LGD.

Rekrutacja na szkolenia e-learningowe jest otwarta, natomiast na szkolenia stacjonarne odbywać się będzie do końca lipca bieżącego roku .

Szczegółowe informacje, regulamin rekrutacji, program szkoleń e-learningowych oraz rejestracja i udział w szkoleniach odbywają się za pośrednictwem platformy informatycznej pod adresem http://ekonomia-spoleczna.ews21.pl.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!