Ocalić od zapomnienia

logop

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Ocalić od zapomnienia

realizowana przez Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W związku z realizacją projektu, poszukujemy dostawcy następujących towarów:

 • 4 mundurów pruskich z oporządzeniem dla sekcji pruskiej,
 • 4 mundurów polskich z oporządzeniem dla sekcji polskiej,
 • oporządzenia dla sekcji carskiej,
 • replik broni Mauser,
 • repliki karabinu maszynowego.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Beneficjenta 06-300 Przasnysz, ul. Piłsudskiego 107, pod numerem telefonu 23 674-62-15, wew. 31 lub e-mail: pshoprzasnysz@gmail.com.

/-/ Anna Bednarska

Skarbnik PSHO

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że będą organizowane spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione formy wsparcia możliwe do zaoferowania przez urząd pracy dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne:

 1. Dla przedsiębiorców z terenu gminy Krzynowłoga Mała
  Dnia 16 lutego 2015 roku o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała (sala konferencyjna)
 2. Dla przedsiębiorców z terenu gminy Krasne
  Dnia 17 lutego 2015 roku o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Krasne (sala konferencyjna)
 3. Dla przedsiębiorców z terenu gminy Jednorożec
  Dnia 18 lutego 2015 roku o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Jednorożec (sala konferencyjna)
 4. Dla przedsiębiorców z terenu miasta i gminy Chorzele
  Dnia 19 lutego 2015 roku o godz. 10-tej w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele (sala konferencyjna)
 5. Dla przedsiębiorców z terenu miasta Przasnysz i terenu gminy Przasnysz
  Dnia 20 lutego 2015 roku o godz. 10-tej w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu (sala konferencyjna)
 6. Dla przedsiębiorców z terenu gminy Czernice Borowe
  Dnia 23 lutego 2015 roku o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Czernice Borowe (sala konferencyjna)

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski w terminie

od 09 lutego 2015r. do 13 lutego 2015r.
od 09 marca 2015r. do 13 marca 2015r.
od 07 kwietnia 2015r. do 10 kwietnia 2015r.

Każda osoba ubiegająca się o przyznanie środków zostanie objęta procesem doradczym w zakresie badania predyspozycji zawodowych oraz dokona autoprezentacji pomysłu na działalność przed komisją rekrutacyjną.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka dla bezrobotnych – do pobrania) lub w pokoju nr 4 urzędu.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 029 756 47 37 bądź osobiście w pok. 4 w urzędzie.

Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA: W 2015 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej – Ocalić od zapomnienia – impreza promocyjna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej realizuje operację pn: „Ocalić od zapomnienia

współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

           Całą uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele w Czernicach Borowych, którą sprawował ks. Michał Gaszczyński, połączona z akademią patriotyczną w hołdzie gen. Stanisławowi Sosabowskiemu i żołnierzom, którzy tworzyli formacje podległe legendarnemu dowódcy. Ze względu na obchody 3. rocznicy nadania imienia 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”.

W uroczystości uczestniczyły liczne delegacje i poczty sztandarowe, reprezentujące różne instytucje i urzędy życia społecznego powiatu przasnyskiego i całego Mazowsza oraz duchowieństwo dekanatu przasnyskiego.

Po Mszy świętej nastąpił przemarsz na pobliski cmentarz parafialny gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza miało miejsce zamyślenie historyczno – patriotyczne przybliżające działania wojenne 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”.

Uroczystość na cmentarzu zakończyło ponowne wystąpienie Wójta Gminy Czernice Borowe Wojciecha Brzezińskiego, który podziękował współorganizatorom za przygotowanie tej podniosłej uroczystości i tym samym zachęcił do udziału w pikniku historycznym połączonym z prezentacją grup militarnych.

Następnie uczestnicy imprezy przemieścili się na piknik militarny do Chojnowa.

W trakcie trwania pikniku kuchnia wojskowa serwowała tradycyjną grochówkę, żołnierską kawę i herbatę, przygotowane przez Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej pod czujnym okiem prezesa Jacka Piotrowskiego, a także inne atrakcje kulinarne przygotowane przez wolontariuszy.