Spotkanie z sołtysami z gminy nt. inicjatyw

Z końcem lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami grup inicjatywnych, którzy do Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie złożyli wnioski o dofinansowanie zaplanowanych w ramach projektu „Lider inicjatyw lokalnych” inicjatyw. Podczas spotkania omówiony został każdy ze złożonych wniosków, omówiono regulamin przyznawania grantów oraz realizacji pomysłów.

Już wkrótce wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję Oceniającą. Grupa ta wybierze najciekawsze pomysły oraz dokona podziału środków finansowych. Inicjatywy zostaną przeprowadzone do końca czerwca bieżącego roku. O każdej z nich będziemy Państwa informować na bieżąco.

Terminy spotkań

Warsztat „Informacja dla sołtysa” obie grupy razem 8:00-15:00,

–         03.12.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość wyrażenia swoich opinii w zakresie dostępu do informacji, mogą też wraz z prowadzącym wypracować listę niezbędnych informacji oraz przygotować materiały, które należy zamieścić w zakładce na stronie internetowej Gminnego Centrum Informacji oraz wydrukować.

Terminy spotkań

Szkolenie wolontariat – warsztaty animujące aktywności i partycypację obywatelską, grupa I: 8:00-12:45, gr. II 13:00-17:45

–         14.11.

–         15.11.

–         28.11.

–         10.12.

–         13.12.

Uczestnicy mają możliwość edukacji w zakresie wolontariatu, bowiem mogą dowiedzieć się, jak włączać ludzi do działania i angażować ich do wizji zmiany, w tym skuteczne angażować decydentów, a ponadto, jak skutecznie integrować społeczności lokalne. Szkolenie to zostanie podzielone na 2 moduły, gdzie uczestnicy w pierwszej części mogą przekonać się, iż wolontariat to metoda rozwoju osobistego oraz rozwoju społeczności lokalnej. Zostaną więc omówione aspekty formalno-prawne angażowania wolontariuszy, ukazany zostanie rozwój kompetencji społecznych, który dokonuje się poprzez wolontariat, a także dobre praktyki w zakresie organizacji wolontariatu na terenach wiejskich. Drugi moduł stanowić będzie o partycypacji obywatelskiej, w związku z czym zostaną omówione narzędzia służące aktywizacji mieszkańców. Ponadto uczestnicy będą mieć możliwość pozyskania wiedzy na temat pozyskiwania funduszy na działania lokalne, a także przygotowywania projektów oraz ofert na realizację zadań publicznych.

Terminy Spotkań

„Lider inicjatyw lokalnych – aktywność nie boli”, grupa I: 8:00-12:45, gr. II 13:00-17:45

–         29.10.

–         30.10.

–         7.11.

–         8.11.

–         04.12.

Uczestnicy projektu poprzez obecność i aktywność na szkoleniu mogą dostrzec obszary zmiany społecznej, a jednocześnie rozwinąć styl liderski poprzez trening kompetencji emocjonalnych, budowanie własnej motywacji do działania i budowanie zaufania w grupie. Ponadto mogą nauczyć się rozpoznawania sytuacji, oceny realności zaangażowania otoczenia, budowania i zarządzania zespołem, dynamiki rozwoju grupy, motywowania współpracowników, a także planowania i realizacji inicjatyw. Szkolenie zostanie podzielone na 3 moduły:

  1. “Sołtys jako lider społeczności lokalnej”, w którym to uczestnicy omówili zadania sołtysa oraz kompetencje niezbędne do ich realizacji.
  2. Diagnoza lokalna jako narzędzie badania potrzeb społecznych – uczestnicy poznali niezbędne metody i narzędzia służące przygotowaniu diagnozy.
  3. Współpraca w środowisku lokalnym – nauka komunikacji społecznej poprzez pokazanie ukazanie narzędzi i metod w skutecznym prowadzeniu komunikacji.