Terminy spotkań

Szkolenie wolontariat – warsztaty animujące aktywności i partycypację obywatelską, grupa I: 8:00-12:45, gr. II 13:00-17:45

–         14.11.

–         15.11.

–         28.11.

–         10.12.

–         13.12.

Uczestnicy mają możliwość edukacji w zakresie wolontariatu, bowiem mogą dowiedzieć się, jak włączać ludzi do działania i angażować ich do wizji zmiany, w tym skuteczne angażować decydentów, a ponadto, jak skutecznie integrować społeczności lokalne. Szkolenie to zostanie podzielone na 2 moduły, gdzie uczestnicy w pierwszej części mogą przekonać się, iż wolontariat to metoda rozwoju osobistego oraz rozwoju społeczności lokalnej. Zostaną więc omówione aspekty formalno-prawne angażowania wolontariuszy, ukazany zostanie rozwój kompetencji społecznych, który dokonuje się poprzez wolontariat, a także dobre praktyki w zakresie organizacji wolontariatu na terenach wiejskich. Drugi moduł stanowić będzie o partycypacji obywatelskiej, w związku z czym zostaną omówione narzędzia służące aktywizacji mieszkańców. Ponadto uczestnicy będą mieć możliwość pozyskania wiedzy na temat pozyskiwania funduszy na działania lokalne, a także przygotowywania projektów oraz ofert na realizację zadań publicznych.

Terminy Spotkań

„Lider inicjatyw lokalnych – aktywność nie boli”, grupa I: 8:00-12:45, gr. II 13:00-17:45

–         29.10.

–         30.10.

–         7.11.

–         8.11.

–         04.12.

Uczestnicy projektu poprzez obecność i aktywność na szkoleniu mogą dostrzec obszary zmiany społecznej, a jednocześnie rozwinąć styl liderski poprzez trening kompetencji emocjonalnych, budowanie własnej motywacji do działania i budowanie zaufania w grupie. Ponadto mogą nauczyć się rozpoznawania sytuacji, oceny realności zaangażowania otoczenia, budowania i zarządzania zespołem, dynamiki rozwoju grupy, motywowania współpracowników, a także planowania i realizacji inicjatyw. Szkolenie zostanie podzielone na 3 moduły:

  1. “Sołtys jako lider społeczności lokalnej”, w którym to uczestnicy omówili zadania sołtysa oraz kompetencje niezbędne do ich realizacji.
  2. Diagnoza lokalna jako narzędzie badania potrzeb społecznych – uczestnicy poznali niezbędne metody i narzędzia służące przygotowaniu diagnozy.
  3. Współpraca w środowisku lokalnym – nauka komunikacji społecznej poprzez pokazanie ukazanie narzędzi i metod w skutecznym prowadzeniu komunikacji.

LIDER Inicjatyw Lokalnych

Informujemy, iż od września 2018 roku Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie realizuje projekt pn. „Lider inicjatyw lokalnych” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Czernice Borowe w zakresie rozwoju wolontariatu i partycypacji obywatelskiej poprzez podniesienie kompetencji 40 liderów społecznych i 5 organizacji pozarządowych. Uczestnicy projektu to osoby zamieszkujące teren gminy Czernice Borowe, w tym sołtysi poszczególnych sołectw oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

Udział w projekcie pomoże podnieść stan wiedzy i kompetencji w zakresie rozwoju wsi. Dzięki udziałowi w projekcie można wzmocnić swoją rolę w społeczeństwie, poznać m.in. model współpracy międzysektorowej i zwiększyć wiedzę nt. pozyskiwania środków zewnętrznych, co pozwoli skuteczniej działać na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach działań projektowych, proponujemy:

  • cykl szkoleń podnoszących kompetencje obywatelskie:
  • Rola i zadania lidera
  • Komunikacja interpersonalna
  • nagrody oraz granty dla sołectw (na które przeznaczymy aż 16500 zł !)
  • animację wśród społeczności lokalnej i jej aktywizację
  • imprezy i działania promujące wolontariat
  • wydanie broszury z zestawem informacji dla sołtysów

Czas trwania projektu: 01.09.2018r. – 31.08.2019r.