Zielona Linia

Celem projektu Zielona Linia jest polepszenie dostępu do usług urzędów pracy oraz modernizacja tych usług, tak abyś mógł szybko
i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji.
Udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z podstawowych zagadnień z Kodeksu pracy.

Wybierając numer 19524, uzyskasz informacje na temat:

  • aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych),
  • uprawnień na rynku pracy,
  • dofinansowania działalności gospodarczej,
  • możliwości szkoleń i przekwalifikowań,
  • instrumentów rynku pracy (m.in.: staży, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych),
  • rekrutacji pracowników,
  • świadczeń z powiatowego urzędu pracy,
  • baz teleadresowych powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, centrów informacji i planowania kariery zawodowej
    i innych.

Jeżeli jesteś pracodawcą – zgłoś zapotrzebowanie na stanowiska pracy, a my zaangażujemy się w wyszukanie ludzi, którzy spełnią wymagane przez Ciebie kryteria.

Kontaktuj się z nami telefonicznie lub przez e-mail, zaglądaj na portal. Bez względu na to, jaką opcję wybierzesz, zawsze dostaniesz pełne i aktualne informacje.

Czytaj więcej…

 

Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach miejscem do zdobywania wiedzy!

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do bezpłatnego korzystania z możliwości CKNONW w Czernicach Borowych, oraz podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez bogatą ofertę edukacyjną. Centrum dysponuje 67 kursami w tym 32 ścieżkami szkoleniowymi potwierdzonymi egzaminem. Informujemy, że po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu online, firma 4system wydaje nieodpłatne zaświadczenia o ukończeniu kursu. Obecnie na platformie e-learingowej zalogowanych jest 174 osoby, które ukończyły łącznie 482 kursy. Mamy nadzieję, że liczba użytkowników tak jak dotychczas będzie rosła.

Więcej informacji na temat rekrutacji i działania centrum mogą
Państwo uzyskać pod nr. tel. 23-674-60-41 lub na stronie
www.centrum.czerniceborowe.pl

Nowy kurs: 67. Podstawy komputera

Rozpocznij własną działalność gospodarczą

Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, zapraszamy na spotkanie informacyjne od 17 do 21 października 2011 roku o godz. 10 w ostrołęckiej filii WUP, ul. Poznańska 17.
Spotkania informacyjne odbędą się również:
– 19 października, godz. 10 – Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki;
– 20 października, godz. 10 – Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz;
– 21 października, godz. 10 – Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
– jest mieszkańcem powiatu: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego lub miasta Ostrołęki;
– nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie roku przed przystąpieniem do projektu;
– planuje zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji kandydatów i kandydatek do Projektu „Załóż firmę z WUP II”, z którymi należy się zapoznać.

W ramach projektu planowane są dwa nabory (październik 2011 r.; styczeń/luty 2012 r.). W ramach każdego naboru zostanie wybrana grupa 39 osób (łącznie 78 osób), które zostaną skierowane na szkolenie i doradztwo ogólne. Wsparcie finansowe w formie podstawowego wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości przewidziane jest dla 35 osób wybranych po każdym naborze (łącznie 70 osób).
Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane od 25 do 31 października br. w Biurze Projektu (pokój nr 4 i 9) w siedzibie ostrołęckiej filii WUP w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-15.30.
Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony komputerowo lub ręcznie w sposób czytelny – najlepiej drukowanymi literami. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza rekrutacyjnego z wyjątkiem pól wypełnionych kolorem szarym.
Formularz i załączniki muszą być podpisane, parafowane na każdej stronie (oprócz tych, na których widnieje czytelny podpis), opatrzone datą oraz trwale spięte.

UWAGA
Termin przyjmowania formularzy może zostać skrócony w przypadku przekroczenia limitu 200 sztuk. Skrócenie terminu poprzedzi informacja o zamknięciu rekrutacji umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta.

 Formularz rekrutacyjny >>>>

Regulamin >>>>

Dożynki Gminne 2011 – relacja z imprezy

Uroczystości dożynkowe jak co roku rozpoczęto Mszą Świętą. Msza odbyła się w intencji parafian i przybyłych gości, którą celebrował ksiądz Michał Gaszczyński. W czasie mszy oprawę muzyczną sprawowała orkiestra OSP ze Starej Krępy. W darze ołtarza starostowie: P.  Lidia Wilkowska i P.  Jacek Bartołd z miejscowości Żebry przynieśli bochen chleba i płody ziemi. Pani Irena i Hubert Tabaczyński ufundowali świecę i kwiaty. Państwo Czarzaści z Dzielina ufundowali ornat maryjny. Wino – ofiarował Pan przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Stolarczyk, Hostię – Kinga Wilkowska.

Czytaj dalej Dożynki Gminne 2011 – relacja z imprezy