V MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Koło Miłośników Sztuki TARAS
przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
V Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem:

W cieniu przechodzącego Piotra…

Współorganizatorzy konkursu:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Księgarnia „Polska Książka”
Związek Literatów na Mazowszu

Celem konkursu jest:
 Zwrócenie uwagi na wartości religijno-etyczne, które ukazywał Jan Paweł II i rozbudzenie refleksji nad tym, co z nich pozostało po jego śmierci.
 Uczczenie pamięci Jana Pawła II i ukazanie znaczenia Jego Pontyfikatu dla świata, dla Polski i dla każdego człowieka wiary.
 Włączenie się w obchody roku beatyfikacji Jana Pawła II,
 Rozwijanie talentów literackich twórców lokalnych i wymiana doświadczeń z poetami innych regionów,
 Promocja Ziemi Przasnyskiej.

W konkursie mogą brać udział poeci dorośli z Polski i zza granicy, którzy w swoim dorobku twórczym posiadają wiersze poświęcone polskiemu Papieżowi, jego życiu i nauczaniu.

Warunkiem uczestnictwa w V Mazowieckim Konkursie Literackim jest nadesłanie do dnia
30 kwietnia 1 – 5 autorskich utworów poetyckich w 4 kopiach, pisanych w języku polskim na adres: KMS TARAS przy TPZP
ul. J. Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz.

Do wierszy należy dołączyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o prawie autorskim
do nadesłanych utworów.
Zamiarem organizatorów jest opracowanie i wydanie materiałów pokonkursowych
w formie tomu poezji pt; W cieniu przechodzącego Piotra… Będzie to jednak zależało
od możliwości pozyskania koniecznych funduszy.

Oceny wierszy i kwalifikacji do ewentualnego wydruku dokona jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów oraz znawcy i krytycy literatury.
Jury wyłoni spośród uczestników trzech laureatów nagród głównych oraz przyzna trzy wyróżnienia a także dokona kwalifikacji utworów do druku.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników konkursu i promocja książki odbędzie się podczas imprezy finałowej, planowanej na październik/listopad 2011r.
Nadesłanie wierszy na konkurs oznacza jednoczesną zgodę na wydruk w ww wydawnictwie. Jako honorarium autorzy wydrukowanych utworów otrzymają zbiorki poezji w proporcji uzależnionej
od ilości zakwalifikowanych wierszy.
Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr tel. 500 313 240 , adres e-mail:
b_parzuchowska@02.pl

Regulamin konkursu >>>>>>