W TERMINIE 25.11.2013 – 27.01.2014 R. TRWA III NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Rozpoczął się III nabór uczestników/uczestniczek do projektu “Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Rekrutacja jest prowadzona do dnia 27.01.2014r.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
• bezrobotne, w szczególności osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów; w szczególności osoby niepełnosprawne;
• zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej

W ramach projektu oferujemy:
• wsparcie szkoleniowo-doradcze
• wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
• wsparcie pomostowe przez 6 do 12 miesięcy po 1300,00 zł miesięcznie na osobę

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl lub na stronie internetowej SRCP: www.srcp.radom.pl, www.owes-ciechanow.pl

Zasady naboru
1. O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2. Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą procedurę rekrutacji, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję.
3. Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
4. Podstawą rejestracji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub wysłanie pocztą na adres Biura Projektu. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną/zostaną dostarczone do Biura Projektu przed lub po terminie naboru pozostaną nierozpatrzone.
5. Kandydat/ka w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden komplet Dokumentów Rekrutacyjnych. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7. Komplet Dokumentów Rekrutacyjnych stanowią łącznie:
a) Formularz Rekrutacyjny,
b) Oświadczenie zbiorcze,
c) Zaświadczenie o zadeklarowanym statusie osoby posiadającej uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej.

Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania >>>