Weź udział w bezpłatnych szkoleniach i wygraj watomierz!

Dofinansowano ze środków dotacji NFOŚiGW w ramach Programu „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych” oraz wkładu własnego Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania “Ciuchcia Krasińskich”


1 kwietnia 2013 roku rozpoczęliśmy projekt pt.: “Inteligentna energia w domu i w gminie. Kampania edukacyjna na rzecz promowania Inteligentnych Sieci Energetycznych w Polsce” – kampania informacyjno – edukacyjna z wykorzystaniem platformy e-learningowej, której celem jest dostarczenie rzeczowej wiedzy nt. Inteligentnych Sieci Energetycznych (ISE) oraz kształtowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej wśród konsumentów indywidualnych i zbiorowych.

Zadaniem projektu jest nakreślenie wizji rozwoju ISE w jednostkach samorządowych i wśród społeczności lokalnych (indywidualnych konsumentów energii), w szczególności korzyści, jakie się z tym wiążą dla środowiska, mieszkańców i budżetów domowych i samorządowych oraz dostarczenie rzeczowej wiedzy nt. kluczowych aspektów związanych z ISE.

Celem konkursu edukacyjnego „Inteligentny Konsument – Inteligentny Samorząd – Inteligentna Sieć” i powiązanych z nimi e-szkoleń „Abc Inteligentnych Sieci” jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania i potrzeby wprowadzania Inteligentnych Sieci Energetycznych w Polsce, umiejętności wprowadzania działań racjonalizatorskich i ekoinnowacyjnych w zakresie konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie domowym i biurze, zaś w przypadku pracowników jednostek administracji publicznej dostarczenie umiejętności podejmowania właściwych decyzji i planowania działań wspierających innowacyjny, efektywny i zrównoważony rozwój infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej oraz inteligentnych rozwiązań w systemie dystrybucji i zarządzania energią.

Elementem Konkursu są szkolenia e-learningowe, składające się z cyklu ośmiu modułów tematycznych. Szkolenia odbywają się na zasadach opisanych regulaminie dostępnym na platformie e-learningowej www.ise.ews21.pl. Konkurs polega na zaliczeniu ośmiu wymaganych testów i uzyskaniu jak największej punktacji w dziewiątym teście konkursowym. Zdanie ośmiu testów dotyczących wykładów jest warunkiem zaliczenia szkoleń i uzyskania zaświadczenia ich ukończenia oraz – w przypadku uzyskania wymaganej liczby punktów w teście konkursowym – otrzymania nagrody konkursowej, jaką jest watomierz do użytku domowego.

Konkurs edukacyjny trwa w okresie od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 r.

Przystąpienie do szkoleń możliwe jest w trybie ciągłym, w całym okresie trwania konkursu szkoleniowego. W załączeniu przesyłamy plakat promocyjny z prośbą o rozpropagowanie projektu wśród społeczności lokalnej, a także regulamin projektu.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu www.inteligentnaenergia.com.pl oraz na platformie e-learningowej www.ise.ews21.pl.