Wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynających po raz pierwszy samodzielne prowadzenie działalności rolniczej w PROW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, informuje, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, przewidziano wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynających po raz pierwszy samodzielne prowadzenie działalności rolniczej. Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.


W związku z rozpoczynającym się od dnia 17 sierpnia br. kolejnym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013, resortowi rolnictwa zależy na jak najszerszym rozpowszechnieniu aktualnej wiedzy na temat tego działania. W tym celu przygotowano specjalną broszurę, w której zawarte zostały szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników. W broszurze uwzględniono wszelkie zmiany, jakich dotychczas dokonano w przepisach dotyczących działania „Ułatwianie…”.

Szanowni Państwo,

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, przewidziano wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynających po raz pierwszy samodzielne prowadzenie działalności rolniczej. Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Niniejsza broszura zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników.

W ostatnim czasie, aby ułatwić młodym rolnikom ubieganie się o pomoc, wprowadziłem wiele korzystnych zmian dotyczących kryteriów dostępu oraz warunków przyznawania wsparcia.

Przede wszystkim, mając na uwadze to, że rozpoczęcie samodzielnej działalności rolniczej wiąże się z koniecznością ponoszenia coraz większych nakładów finansowych na uruchomienie produkcji i modernizację gospodarstwa, w resorcie rolnictwa podjąłem decyzję o podwyższeniu do 75 000 zł kwoty jednorazowej premii przyznawanej młodym rolnikom.

Do istotniejszych zmian, jakich dokonano w warunkach przyznania pomocy, należy również zaliczyć złagodzenie warunków dotyczących minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie.

W województwach, w których średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia krajowa (województwo lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie), dopuszczono możliwość przyznania pomocy rolnikom, których gospodarstwa mają powierzchnię mniejszą niż średnia krajowa, lecz nie mniejszą niż średnia wojewódzka, pod warunkiem, że areał gospodarstwa zostanie powiększony do poziomu średniej krajowej w terminie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto, w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest wyższa od średniej krajowej, wsparcie będzie przyznawane osobom posiadającym gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju.

Kolejne udogodnienie dla potencjalnych beneficjentów działania związane jest z rozszerzeniem definicji dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej. W przypadku osób, które otrzymały gospodarstwo w drodze spadku i w ciągu 12 miesięcy od dnia otwarcia spadku oddały gospodarstwo w dzierżawę, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, od którego liczony jest maksymalny dopuszczalny okres prowadzenia działalności rolniczej (12 miesięcy), będzie można uznać dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy (a nie jak do tej pory- dzień otwarcia spadku), pod warunkiem, że umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną.

Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej broszurze, będą doskonałym przewodnikiem dla osób, które wiążą swoją przyszłość z prowadzeniem działalności rolniczej i mają zamiar ubiegać się o premię dla „młodych rolników”.

Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi