WUP w Warszawie wznawia konkurs nr 2/6.1.1/2010 z Poddziałania 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 18 sierpnia br. wznawia konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2010 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej…